Stadsutveckling med egenskaper av öpet köp. Under den gemensamma visionens paraply är -visionen trogna -förändringar fria att ske närsomheltDialog Södra Älvstranden

Projekt: Stadsutveckling med brukarmedverkan
Plats: Göteborg, Sverige
Samarbete med: Rhizom, Medborgare, Aeswad,
Kund: Tekniska verken Linköping
Yta: 785 000 m2

”Uppgiften: Att utarbeta förslag till hur Södra
Älvstranden bör utvecklas på för Göteborg och
göteborgarnas bästa sätt – både från sociala,
tekniska, ekonomiska och hållbarhetssynpunkter.”

I arbetet med att söka efter en vision för livet på Södra Älvstranden har vi utgått från att staden ständigt förändras. Hur vi tänker om staden påverkar hur den byggs och utvecklas. Dagens önskemål och förväntningar på staden kommer sannolikt inte att vara desamma om femtio år.

För att kunna planera en stad i ständig förändring har vi liknat planeringsprocessen vid ett Öppet Köp. Genom det Öppna Köpet har stadens invånare, planerare och övriga aktörer möjlighet att ändra sig under tidens gång.

Vår vision för Södra Älvstranden är den generösa och genererande staden – Generocity. Södra Älvstrandens strategiska läge i Göteborg innebär en möjlighet för området att fungera som kopplingsområde till övriga delar av staden.

Fokus ligger på balansen mellan det som ligger i allmänhetens intresse och de kommersiella intressena, och på en bra balans mellan ekonomiska, ekologiska och sociala värden på Södra Älvstranden.

Utvecklingsstrategin för Södra Älvstranden innefattar dessutom fyra olika fokusprojekt, för vilka arbetet bör inledas på ett tidigt skede:

– En station för västlänken och högbanan, som underlättar för pendling och knyter ihop staden Göteborg med regionen.

– Ett badhus för mångfald. Genom ett badhus som tar fasta på olika kulturer och dess syn på badandet och badhusets sociala funktion i samhället kan man belysa mångfaldsfrågor och ge dessa utrymme och en central plats i staden.

– Informationsbox och informationstorg. En byggnad och ett torg som rymmer funktioner som rör information.

– Terminal för båtar och eventtorg. En knutpunkt som samlar och fördelar rörelser och knyter ihop stadens olika delar genom säkra gångstråk.
 

   
  NOD