Plattform Kymlinge

Plattform Kymlinge:

Ökad tillgänglighet – Starkare ekologi – Rikare upplevelser.

Plattform Kymlinge betecknar en serie små men strategiskt avgörande åtgärder både på det byggbara området och i naturreservatet. Tiden tas till hjälp för ett antal landskapsförstärkande insatser som blir värdefulla hur området än kommer att utvecklas.

Kymlinges landskap har många möjligheter: Det är lätt att nå både med bil, tunnelbana och tåg, det ligger alldeles intill Kistas livskraftiga centrum och det har en värdefull natur. Samtidigt finns här många problem: Vägar som i framtiden skall bli ännu bredare stryper kontakten med Kista, buller från vägarna förtar mycket av naturens lugn och naturmiljön är hårt pressad.

Plattformen arbetar aktivt med landskapets förutsättningar. Den utgår från kopplingen till Kista, till övriga omgivande bebyggelseområden och till den befintliga och planerade infrastrukturen. Plattformen tar upp landskapets riktningar, dess topografi och dess landskapsrum. Den värnar och vårdar viktiga biotoper och naturkaraktärer.

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET
En levande stadsbygd förutsätter en god tillgänglighet i olika skalor. I förorten är tillgängligheten ofta eftersatt på en lokal skala. Kymlinge kan i detta fall bli en katalysator för hela omgivningen. Kista och Kymlinge behöver också kopplas starkare till den globala skalan genom bättre förbindelser till flygplatserna Arlanda och Bromma samt in till Stockholms centrum.

STARKARE EKOLOGI
Att aktivt ta hand om den ekologiska infrastrukturen är en viktig del i strategin. Restaurering och nyanläggning av naturområden och nyckelbiotoper skall göras både för att förbättra den ekologiska infrastrukturen och öka upplevelsevärdena.

BÄTTRE REKREATION
Kymlinge är redan i dag ett välanvänt område och det är viktigt att ta hand om de initiativ och användningar som finns i dag. Det finns dock stor potential att öka attraktiviteten och användningen. Bättre rekreation går hand i hand med bättre tillgänglighet och förbättrad natur.


Plattformen byggs upp av:

1. Befintlig och planerad infrastruktur
2. Nya kopplingar och vägar
3. Brännpunkter som uppstår på viktiga platser
4. Nätverket som en struktur för möjlig bebyggelse
5. Naturförbättrande åtgärder
 

   
  NOD