Nästa Kymlinge

Projekt: Stadsplanering
Plats: Stockholm
Samarbete med Wingårdh Arkitektkontor
År: 2005

I projektet hanteras frågor som rör segregation och aktörers olika viljor till exploatering respektive bevarandet av naturvärden. Hur kan dessa aktörer vara parallellt aktiva i stadens utveckling? För utvecklingens skull är det viktigt att alla olika viljor hörs genom att ställa rätt frågor, inte komma med färdiga svar.


En tätortsnära natur med höga upplevelse- och rekreationsvärden skapas i Kymlinge genom bland andra följande punkter:

Gränssnittet mellan människa och natur behandlas.

Ett förhållningssätt där det urbana landskapet behandlas som en helhet där naturen, bebyggelsen och utvecklingsområden likställs.

Förbättring av tillgänglighet och förbindelser, mötespunkter där kopplingar sammanstrålar. Den ekologiska infrastrukturen förbättras också genom nya biotoper och ekodukter.

Förbättra de totala naturvärdena genom att tillföra ny grönska och förädla den befintliga.

Projektet tar hänsyn till närheten till Kista och tanken är att Kymlinge ska utgöra en integrerad del i ett större sammanhang, med positiva effekter även utanför planområdet. Stadsdelarna Kista och Kymlinge utgör tillsammans en gemensam bas för ett bredare och större utbud av handel och service men även ett rikare stadsliv i allmänhet.

Kymlinge kan bli en viktig länk när det gäller att föra de angränsande stadsdelarna som Sollentuna, Tensta, Ursvik och Västerjärva både närmare varandra och närmare Kista-Kymlinge. Detta kan tänkas få positiva effekter både för den sociala integrationen och det ekonomiska underlaget för handel och service i dessa stadsdelar.
 

   
  NOD