gdgdSödertörns Universitetsbibliotek

Projekt: Offentlig miljö
Plats: Södertörns högskola, Stockholm
Samarbete med: Malmström&Edström Arkitektkontor AB
Klient: CLARA Stiftelsen
Byggår:2003
Yta: 7000 m2

Idé och vision

Vår tanke var att ta upp och förstärka den rörelseenergi som huskroppen skapar där den ligger vriden 6 grader i förhållande till den omgivande husstrukturen. Likt ett fruset ögonblick i en gigantisk kraftansträngning. Genom att ge de olika virvellandskapen, som snurrar runt huskroppen, olika karaktärer, representerar de olika saker som avslöjar dess funktion.
Virvellandskapens definierade form, material och storlek ger dem karaktären av egna kroppar, individer. Detta genererar okomplicerade möten med platsens mångskiftande omgivningar, som länkar och bryggor mellan hus och mark samt mellan olika nivåer i anläggningen.

Förutsättningar

Univeritetsbiblioteket ligger mitt i det område som håller på att byggas upp till Södertörns Högskola. Placerad mitt mellan tunnelbanan och högskolans olika institutioner samt ett stort sjukhus, fungerar platsen som en nod för området och länk mellan olika attraktioner och marknivåer. Områdets struktur är storskaligt och offentligt.

Platsens gestaltning

Området kring biblioteket delas upp i följande delar:
Entréytan vid Blickatorget, Det lutande planet, Trädäcket mot Biblioteksplatsen och Entrétorget med dammen vid Alfred Nobels Allé.

1 - Entréytan vid Blickatorget

På den övre nivån utanför universitetsbibliotekets huvudentré, möter virvellandskapet av svart skiffer områdets centrala torg.

2 – Det lutande planet

Som en länk mellan den övre och nedre nivån sträcker sig virvellandskapet som en lång ramp som tar sig ner och ut på områdets centrala parktorg.

3 – Trädäcket mot Biblioteksplatsen

Framför bibliotekets restaurang ut mot områdets centrala parktorg, ligger en yta av trä som fungerar som restaurangens uteservering.

4 – Entrétorget med dammen vid Alfred Nobels Allé

I bakkanten av entrétorget där bilangöring och inlastning sker ligger en stor vattenyta som sträcker sig in, under och förbi den öppna trappen upp till det centrala torget. I dammen strax under ytan ligger slipat glaskross och reflekterar ljuset. I delar av dammen står svenska våtmarksväxter som bryter vattenytan.

I norr möter Bibliotekets huvudentré Blickatorget på en övre nivå. Entrétorget vid Alfred Nobels Allé länkas samman med Blickatorget med en trappa som går över en damm. Ett handikappanpassat lutande plan ansluter Blickatorget ned mot Biblioteksplatsen i nord-sydlig riktning. Ut mot Biblioteksplatsen anläggs en träyta som kan fungera som uteservering. Landskapsobjekten är: Entréytan vid blickatorget, trappan med dammen, det lutande planet med restprimusplanteringen och trädäcket vid biblioteksplatsen. En enkelhet och tydlighet i utformningen av landskapsobjekten har eftersträvats. Distinkta och karaktärsfulla material har använts. På det sättet tillåts tydliga möten med de angränsande torgen och gaturummen.

ENTRÉYTAN VID BLICKATORGET

Entréytan till Biblioteksbyggnaden ut mot Blickatorget utförs i skiffer. Breda pollare fungerar som inkörningsskydd och informella sittplatser. Trappan längs fasaden ned mot det lutande planet utförs även den i skiffer.

ENTRÉTORGET MED TRAPPAN VID ALFRED NOBELS ALLÉ

Under det utskjutande taket samt vid Moa-entrén beläggs marken med platsgjuten betong. Dammen utanför caféet byggs upp som en butyldukskonstruktion med rostfria kanter bestående av ACO-brickslot system. Dammen har två olika djup. I den grundare delen glimmar små ljuskällor under färgat tumlat glas. I den djupare delen planteras vattenväxter på en botten av diabaskross. Växterna belyses.

DET LUTANDE PLANET

Ett handikappanpassat huvudtråk ner till den nedre nivån. Ytan beläggs med svarta betongplattor som slipas och blästras. En trappa med platsgjuten betong med samma ytbehandling som plattorna ligger vid det lutande planets slut. Smäckra räcken utförs i borstat rostfritt stål med överliggare av oljat lärkträ. I räcket ligger diodbelysning. Två träd planteras i trädgropar på ytan. En ondulerande planteringsyta följer det lutande planet. Genom att plantera tre kategorier av marktäckare med olika gröna nyanser samt tre olika storlekar av träd med liknande uttryck, skapas en bild av ett landskap.

TRÄDÄCKET MOT ALFRED NOBELS ALLÉ

Marken bekläds med sågat virke av furu som impregneras av svartpigmenterad linolja. Däcket har tre nivåer där den lägsta nivån ansluter direkt mot omgivande mark. Däcket fungerar både som uteservering och som informell sittplats.

 

   
  NOD