Biblioteksplatsen

Projekt: Gestaltningsförslag, inbjuden tävling för Biblioteksplatsen. Utformning av offentlig plats i anslutning till Södertörns Universitetsbibliotek. (Ej belönat, tyvärr!)
Beställare: Huddinge kommun.
År: 2000

Tre landskap.

Campusmiljön i Flemingsberg är uppbyggd av tre typer av landskap:
1.Praktiska landskap: Företrädelsevis hårdgjorda ytor för intensiv och rationell användning. Ger också möjligheter till precisa möten och exakt grafik.

2.Parklandskap: Material och former från både naturlandskapet och det praktiska landskapet, men dess egna huvudkaraktär kan sägas bestå av en anpassad topografi med mjuka böljande gräslinjer.

3. Naturlandskap: "Orörd" natur består av ett blockigt moränlandskap med berg i dagen och sprickdalsbildningar. Denna natur är med sina stora linjer mäktig och har en säregen karghet.

På universitetsområdet kombineras de tre landskapstyperna på olika sätt:
-Landskapet direkt utanför stationsbyggnaden i Flemingsberg består av ett renodlat praktiskt landskap.

-Blickatorget med det sparade berget kombinerar ett praktiskt landskap med ett naturlandskap på ett effektfullt sätt.

-I den gröna campusparken Naturlandskapet har kompletterats med parklandskap i form av gräsytor i sänkorna.

-Längs branterna mot Huddingevägen finns fint sparat naturlandskap.


En kedja av platser.

Biblioteksplatsen blir en länk i en kedja av platser. En promenad genom dessa platser bjuder på en sekvens av olika funktioner, uttryck, intensitet och material. Biblioteksplatsen har till uppgift att komplettera och kontrastera de övriga platserna.


En länk mellan Blickatorget och den Gröna Campusparken
Biblioteksplatsen och Blickatorget är de två mest urbana platserna på campusområdet, tydligt inramade av byggnader på alla sidor. De två platserna ska komplettera varandra. Blickatorget har flera viktiga funktioner. Det skall ha en representativ karaktär som huvudplats till högskolans huvudbyggnad, Moas båge. Den skall dessutom ta hand om stora mängder gående, inte bara till högskolan utan även de som skall passera torget till Huddinge sjukhus.

De båda platserna ligger på områdets två huvudplan. Blickatorget ligger på en högre nivå (+59) och Biblioteksplatsen på en lägre nivå (+55). Rampen som går längs biblioteket förbinder platserna. Rampen fungerar som en länk som i sin form går ner och hakar tag i Biblioteksplatsen.

Den gröna Campusparken är ett viktigt kommunikations och rekreationsstråk med en tydlig parkkaraktär. Hit kan man gå om man vill få lite lugn och ro. Man kommer i närkontakt med den storslagna naturen men kan samtidigt ligga på mysiga gräsmattor. Både Campusparken och Biblioteksplatsen har vistelsen och avkopplingen i kombination med effektiva kommunikationsstråk som centrala teman.
Biblioteksplatsen har en viktig uppgift att leda och locka människor vidare till Campusparken. På ett liknande sätt som rampen förbinder Blickatorget med Biblioteksplatsen finns en liknande länk till Campusparken. Denna gång är det inte en höjdskillnad som skall överbryggas utan en lokalgata med biltrafik som skall passeras. Länken förtydligar att stråket fortsätter in i Campusparken

Det behövs en kontrast både till Blickatorgets stiliga och formella karaktär och Campusparkens mjuka linjer och stora upplösta rum. För att komplettera Blickatorgets behövs en plats som är intim och informell, skapad för vistelse. För att i sin tur komplettera naturparkens långa böljande linjer behövs samtidigt en mer rumsligt definierad och intensiv urban plats med puls.


Skala.

Skalan i området är stor. Universitetsområdet ligger i en omgivning med flera storskaliga element som Huddinge sjukhus, Grantorp Huddingevägen och järnvägen. Också naturlandskapet har i sig en mäktig skala.
De aktiviteter som finns och planeras i Universitetsområdet är utrymmeskrävande och behöver ordnas på ett rationellt och effektivt sätt. Det innebär att man får relativt stora byggnadskroppar och uterum. I utvalda platser och lägen bör de stora rumsligheterna kompletteras med intimare miljöer som bryter ner skalan. Biblioteksplatsen är en sådan plats, både vad det gäller skala och läge.

 

   
   
  En fantastisk - pragmatisk arbetsprocess  
  NOD