URBANATUR HYLLIE

PRODUKTION + GLOBAL + LOKAL + STAD + LAND + ODLING + HISTORIA + ENERGI + PARK = URBANATUR HYLLIE


Projekt: Parallellt uppdrag - Hyllie nya struktur söderut: Landskapsstaden.
Beställare: Gatukontoret, Malmö Stad
År: 2009


PRODUKTION PÅ EN LOKAL OCH EN GLOBAL NIVÅ

Att bygga på en av världens bästa odlingsmarker ställer saker på sin spets både på en global och på en lokal nivå. Hur mat- och energiproduktion hänger ihop med stadsutveckling är för många ett diffust och abstrakt förhållande. På en global nivå är energi och livsmedelsproduktionen en avgörande fråga, inte minst för klimatförändringar. Lokalt har både staden och landet sin krav och förväntningar på utvecklingen. Vi vill i detta projekt hitta intressanta och rimliga lösningar på globala och lokala utmaningar.


MÖTE MELLAN STAD OCH LAND

Platsens unika kvalitéer skapar ett spänningsfält i mötet mellan stad och land. Närheten till Hyllie station ger förutsättningar till en tät, folkrik, urban stadsstruktur där många kan utnyttja kollektivtrafiken och centrumfunktionerna. Förekomsten av högproduktiv jordbruksmark skapar förutsättningar för ett rikt landskap för odling, rekreation och biologisk mångfald. Urbanatur Hyllie bejakar mötet mellan stad och land. En fingerstruktur skapar ett långsträckt möte. Staden tar sig ut i landskapet och landet tar sig in i staden. Höjden på bebyggelsen sänker sig och möter det utsträckta jordbrukslandskapet på slätten.


STADSODLING

Odlingen blir en viktig del av områdets kvalité och karaktär och bidrar både till områdets livsmedelsförsörjning och energiproduktion. Centralt i området blir en av de befintliga gårdarna en Urban Lantgård som utgör navet för den brukade marken i området. Invånare från området kan delta i odlingen på olika sätt och både få mat och rekreation tillbaka. Arbetet med stadsodlingen har också en pedagogisk potential där odling och stadsliv sätts i ett tydligt samband.


LEVANDE HISTORIA

Historia kan inte bevaras, den kan inte återskapas, den kan bara leva vidare och förändras - eller förloras. De historiska kvalitéerna används aktivt och integreras med stadens funktioner och skapar kontiunuitet. Kilometrar med alléer planteras, gårdar restaureras och ges nya funktioner, åkerstycken brukas, nedlagda järnvägsspår fortsätter fram, tegindelningar som levt i arkivalier sedan hundratals år markeras åter på kartan. Vi kan låta historien följa med och bli till när nutidspunkten ständigt rör sig framåt i tiden.

KLIMATNEUTRAL STADSDEL
Genom en aktiv energihantering och en utvecklad syn på transporter skapas en klimatneutral stadsdel där odlingen på området spelar en central roll. Området har 0-utsläpp av CO2 för boendet. Vi minskar utsläpp av CO2 för transporter och minskar CO2-påverkan med en tredjedel i samband med matproduktionen. "Urbanatur Hyllie" arbetar hårt för att göra det ekologiskt verksamma synligt och hanterbart för stadens invånare. Ett årligt ekologiskt årsbokslut redovisar områdets miljöpåverkan tas fram. Genom att skapa bättre gränssnitt mellan individen och sin miljöpåverkan ges möjligheter att ändra sin livsstil på ett aktivt sätt, för att man tjänar på det.


URBAN JORDBRUKSPARK

Området behöver inte ha bråttom att utvecklas. Det kan spela en aktiv roll i Malmö långt innan det börjar bebyggas. Genom att plantera området i förväg med träd och annan vegetation, att komplettera vägnätet med nya vägar och ställa i ordning ytor för olika aktiviteter kan området redan tidigt bli en Urban Jordbrukspark, en ny typ av mötesplats i staden lätt tillgänglig med kollektivtrafiken.
 

   
   
  URBANATUR TEORI  
  NOD