Vaxholms kulturhus

Projekt: Vinnande tävlingsförslag för nytt kulturhus i Vaxholm
Kund: Vaxholms kommun
Samarbete med: Malmström & Edström arkitekter
och ingenjörer. (NOD och M&E har gestaltat såväl byggnad som park gemensamt)
År: 2008

Giardino Culturale

En kulturträdgård för Vaxholmsbor och besökare i staden. Ett ansikte för
staden mot omvärlden i ett sammansatt komplex bestående av olika
delar i samverkan. Bibliotek, biograf–teater, en södervänd vindskyddad
innergård, en mötesplats i parken och ett halvklimatiserat orangeri med
servering.
Orangeriet är det sammanbindande rummet interiört. Alla aktiviteter nås
från detta rum. Samtidigt utgör orangeriet länk mellan park och hus,
mellan stad och kulturhus. Orangeriet är till sin form både en del av
nybyggnaden som helhet men även en egen självständig entitet. Hela
nybyggnaden kan ses som ett enda stort hus för växtförvaring – eller som
en mindre sprödare bokpaviljong i parken. I gestaltningen av nybyggnaden
har prägeln av ”offentlig byggnad” medvetet tonats ned i och
med att befintlig biograf–teater redan representerar detta. Vi knyter ihop
gammalt och nytt genom att fältindelning och det repetitiva mönstret
från befintlig byggnad vidareförs i nybyggnadens rytm och öppningar.
Vaxholm Kulturhus skall bli en landmärkesbyggnad både till form och idé.
Ett vardagsrum för alla med stor tillgänglighet. Orangeriet och biblioteket
har ”ockuperat” hörnet mellan park och gata. Människor skall komma tätt
inpå och bli lockade att komma in! Kring och i byggnaden sker en mängd
olika aktiviteter, en multifunktionell del av staden där ett intressant möte
skapas mellan information, kultur och lärande och den mer taktila känslan
som parken ger. Ett möte mellan kroppens fysik och själens intellekt!
Med start i orangeriet sträcker sig en yta ut i parkrummet i form av en
förplats, Parkplatsen, och ett aktivitetsfält utmed Hamngatan. Parken blir
därmed en förlängning av orangeriet och vice versa. Aktivitetsfältet har
inslag och ytor för alla åldrar och vänder sig till alla i staden men också till
de olika målgrupperna i området. Runt parken finns bostäder och äldreboende,
daghem, låg- och mellanstadieskola, högstadieskola, fritidsgård
och i framtiden även ett kulturhus.
Bibliotekets publika delar har tre inre fasader. En överljusbelyst med
sittnischer mot parken, en glasvägg mot orangeriets kafé och växter samt
en veckad bokhyllebeklädd mot de inre funktionerna. I nischerna finns de
lågmälda kontemplativa platserna medan de livliga vänder sig mot
kaféet. Biblioteket har ett intensivt men inte påträngande möte med
parken och ett aktivt ”gränsöverskridande” mot orangeriet. Nischerna i
fasaden får utåt ett grönt uttryck med klängväxter anpassade efter väderstrecken.
I mitten av nischerna spänns ett vajersystem upp som växterna
klättrar på.
orangeriet
Ett orangeri är ett slags växthus som är till för att vinterförvara exotiska
växter i. Växterna står i krukor som sommartid flyttas ut i det fria. Vi människor
flyttar också in och ut tillsammans med växterna, från orangeriet
till kulturhusgården och tillbaka igen. Orangeriet sammanlänkar inne och
ute men även platsens olika höjdnivåer och kulturhusets olika verksamhetsdelar.
Vissa aktiviteter kan också ske direkt i detta rum. Författaraftnar,
musikframträdanden, utställningar och barns lek. Vintertid är rummet en
gästvänlig förlängning av parken och regntunga sommardagar ett tak för
kafégästen. Året runt är det ett inbjudande rum, med låg ”tröskel”, mot
staden och besökaren.
De flyttbara växterna kan bestå av mindre träd såsom citronträd, palmer
och apelsinträd. Andra kan vara permanenta i orangeriet som till exempel
en Kejsarmagnolia. Rummet vetter som sig bör mot norr och har rikligt
med överljus från taket i glas. Temperaturen vintertid kommer att variera
med uteluftens och ligga någonstans mellan tio och femton grader vilket
innebär lägre driftskostnader. Vinterkläderna behålls på men man knäpper
upp jackan och tar av mössan. Redan i april kommer sannolikt överskottsvärmen
att behöva ventileras bort – antingen direkt ut eller genom
att passera ett återvinningsbatteri kopplat till biblioteket och/eller
biograf–teatern. Sommartid står orangeriet öppet genom högt sittande
fönster. Rummet blir en oas i Vaxholm och påminner oss samtidigt om vår
känsliga relation till naturen vilket kan utnyttjas i undervisning direkt på
plats.
Materialen i orangeriet är enkla. Terrazzo – betong i fältindelning på golv
och slätputsade väggar. I takets täta delar finns ljudabsorbenter bakom
glespanel i trä.
biblioteket
De publika delarna av biblioteket nås direkt från orangeriet. Byggnaden
är en kvadrat i ett plan vilken delats in i två triangulära enheter. Besökare
och nyttjare kan antingen njuta av parkkontakten eller människorna och
växterna i orangeriet. Bakom en väggfast bokhylla (återanvänd från
befintligt bibliotek) återfinns alla interna funktioner samt kaféets kök. Ett
neutralt tillgängligt toalettbatteri med tillhörande garderob servar alla
enheterna inom kulturhuset. Här kan även skolklasser lätt hänga av sig
ytterkläderna innan de nyttjar biblioteket. Informationsdisken ligger vid
entrédörrarna och har intill sig såväl dataplatser som studie-/grupprum
varav de sistnämnda också kan nås utanför bibliotekets öppettider.
Genom att trådlöst nätverk installeras och ett begränsat antal bärbara
datorer finns till utlåning kan även orangeriet utnyttjas för studier eller
informationssökning. Ett cirkulärt format sagorum avgränsar barnens
specifika ytor från de vuxnas.
Kontorsrummen rymmer två personer vardera och vetter, liksom pausoch
mötesrummet, mot bibliotekets trädgård. I den mörka kärnan återfinns
magasin och kopieringsrum samt personaltoalett. Bibliotekets inoch
utlastning sker i första hand via en ny lastbrygga (med intilliggande
soprum) på biograf–teaterns östra fasad. Vissa transporter kan dock också
ske direkt via kulturhusgården.
Materialen i de publika delarna följer upp enkelheten från orangeriet i
vägg mot park samt i tak. I övrigt dominerar trä genom industriparketten
på golv och lös respektive fast inredning.
I förslaget är transformatorstationen flyttad till en ny position söder om
biblioteksbyggnaden.
biograf-teatern
Byggnaden renoveras och rustas generellt upp på husets egna villkor.
Smärre förändringar görs, främst rörande tillgänglighet. Befintlig trappa
rivs och ersätts med ny samt enklare typ av hiss. Kulturskolan kan disponera
översta planet medan biografen och teatern nyttjar övriga. Befintliga
toaletter ersätts av nya i nybyggnaden och här inryms istället ett grupp- /
mötes- / logérum gemensamt för hela kulturhuset.
kulturhusgården
Denna innergård används som kaféservering på sommarhalvåret då man
flyttar ut orangeriets apelsinträd och palmer. En springbrunn skapar en
livlig avsvalkande känsla och en avslappnande ljudmiljö. Den enkla
vackra biograf-teaterfasaden bildar ena väggen på gården och det nya
bibliotekets fasad den andra. Mot söder står två fristående murskivor med
släpp i båda hörnen som skapar ett flerskiktat avslut på uterummet
tillsammans med en rad träd som visuellt avskärmar bostadshuset. Det
bildas ett intimt, mysigt rum som får sin spänning mellan de två fasaderna
från olika tid. Eftersom rummet smalnar av bildas en perspektivisk effekt
som understryks av att golvet höjs något mot söder.
Den främre murskivan kan antingen agera filmduk eller fungera som fond
för en föreläsare, musiker eller annan artist. Golvet består av grus och man
har lösa stolar och bord.
Bakom dubbelmurarna i söder finns en smitväg ut i parken. Gården har
grindar som kan låsas vid behov till exempel om någon har reserverat
gården/kaféet för en privat bröllopsfest. Gården är vänd mot söder och
har den relativt låga biblioteksbyggnaden i väster vilket ger bra förutsättningar
för sol dag och kväll.
På vintern bildar gården ett vackert mellanrum med springbrunnen som
smycke.
Kulturhusgården är till situation och rumslighet inte olik Blå Portens gård
på Djurgården intill Liljevalchs.
parkplatsen
Parkplatsen är en plats som knyter ihop stadens mer hårdgjorda gator
med parkens böljande grönska. Den är i sig en kombination av park och
torg.
Här ifrån kan tidsbegränsad inlastning till biblioteket och kafé ske. Parkplatsen
fungerar också som en ”föräldrahub”, en plats där föräldrarna kan
sitta och ha lagom uppsikt över barn i olika åldrar i olika delar av parken.
Föräldrarna kan låna en bok på biblioteket.
parken lägret
Den redan idag fina parken Lägret utvecklas till att bli Vaxholms stadspark
med en uppgraderad identitet. Parken får två tydliga delar, en aktivitetszon
och en stor öppen grön plats, en pelouse, för olika aktiviteter allt
ifrån solbad till större samlingar.
aktivitetszonen
I norra delen av parken skapas en ”aktivitetsstripp” med olika avdelningar
som ligger nära varandra och skapar möjlighet till samvaro. En lekplats för
barn, ungdomar och vuxna med sagolekar, boule–spel och street–sporter.
Ett vardagsrum för alla.
Vår ambition är att parken skall öka tillgängligheten till kulturhuset. En
lekplats med sagotema ordnas närmast parkplatsen och lite längre ut
finns aktiviteter för ungdomar vilka även kan kopplas till litterära teman
som är aktuella för dessa åldrar, till exempel Manga. Pensionärerna får sitt
lystmäte med boule-bana, sköna sittplatser och vackra blommande
perenner i upphöjda planteringar.
pelousen
Årstidernas stora utomhusfester såsom skolavslutningar och midsommarafton
kan samla mycket folk i parken. Det centrala stora parkrummet
får en mer omsluten karaktär. Till vardags är det en plats för picknick,
solbad, spring, spontanidrotter som brännboll, fotboll men kan också bli
plats för Friskis och Svettis utomhuspass.
södra entrén
Grillkiosken, en viktig funktion i staden, får en ny plats i södra delen med
stor tillgänglighet med bil. Hit flyttas också minigolfbanan. Detta gör att
man får ytterligare en aktiv punkt i parken. Här skapas fler parkeringsplatser
samtidigt som en av tennisbanorna sparas och rustas upp till god
standard. På längre sikt kan det tänkas att man skulle kunna bygga en
offentlig byggnad eller bostadshus på denna plats. Om det blir bostäder
kanske de utformas som stadsvillor som svarar mot typologi och skala i
närområdet.
blommande mångfaldsallé
Längs kyrkogården i söder går ett viktigt stråk till och från centrala
Vaxholm. Den befintliga gången kan få en tydligare identitet genom en
liten breddning och ny belysning samt genom att befintliga träd kompletteras
till en ordentlig allé med blommande träd av olika arter. Träden
är uppstammade för utblickar och säkerhet.
nybyggnadens storlek
Biblioteksdelen mäter cirka 600 m2 och inkluderar då även kaféets kök
och serveringsdisk. Orangeri samt förbindelsefoajé mäter cirka 300 m2.
Tillsammans ger detta en byggnadsarea på cirka 900 m2 där dock de 300
kan byggas och drivas till en väsentligt lägre kostnad än övriga 600. Jämfört
med den önskade byggnadsarean på 700 m2, där samtliga kvadratmetrar
hade samma kostnad i bygge och drift, kan merkostnaden i
förslaget sannolikt tänkas öka med endast 2-3 miljoner kronor. Då vi ser
att orangeriet i lika hög grad utgör en del av parken som av kulturhuset
menar vi att denna kostnad bör rymmas inom ramen för projektet som
helhet, det vill säga kulturhus + park.
 

   
  NOD