Vi förankrar våra idéer om Östbergabubblan i tre scenarier: 1) En ny Butik med inriktning på Internet-handel, som ger ökad närservice och ett minskat energibehov för transporter. 2) En Kommunikations-nod 3) Lägenheten Över alla ligger tanken om Östbergabubblan, och genomgående är det den enskildes möjlighet till ökad nytta som lyfts fram.Östbergabubblan

Objekt: 2:a plats Internationell miljötävling
Klient: Stockholm Stad / LIP-kansliet
samarbete med: martin persson och Rickard Nygren
Plats: Östbergahöjden, Stockholm
År: 1999


Förslaget handlar om att skapa ett positivt instrument, Östbergabubblan, som samordnar och utvecklar befintliga system och teknik på ett maximalt sätt istället för att bygga nya parallella system som kräver stora investeringar. Ett tydligt fokus i projektet ligger på gränssnittet mellan människan och miljön, människan och teknik/information grundat på positiva incitament för individerna som deltar.

Vi har valt Östberga som exempel för vårt projekt eftersom området har en struktur som är vanlig på många håll i Europa. Östberga är ett bostadsförort i Stockholm byggd 1967-69 enligt dåtidens ideal med gles monotypisk bebyggelse, 49 st identiska lofthus och som i sin infrastruktur bygger på bilen. Idag bor här 2800 människor, många invandrare och arbetslösa.
Tävlingsuppgiften gick ut på att göra stadsdelen mer miljöanpassad.

Miljöpåverkan från Östberga avgränsas med en s.k. utsläppsbubbla som utvärderar bl.a. varutransporter, bilresor, kollektivtrafik och användning av el och värme.
Östbergabubblan synliggör på olika sätt den miljösituation som vi befinner oss i. Vi skapar ett system för att göra även de miljöeffekter och utsläpp som i normala fall är svåra att kvantifiera och fixera vid individer och grupper mätbara. Systemet behandlar inte bara på det snäva lokala perspektivet utan tar även med de globala miljöproblemen som t.ex. växthusgaserna. Östbergabubblan är ett informationssystem som redovisar miljöpåverkan från persontransporter, bostäder, avfallshantering och inköp av livsmedel. Systemet erbjuder en möjlighet att synliggöra miljöpåverkan både från Östberga ur ett helhetsprespektiv och för den enskilde individen.
Idén bygger på att avgränsa och följa upp diffus miljöpåverkan och möjliggöra ett bättre resursutnyttjande.

Östbergabubblan är ihopkopplad direkt med delsystemen; handel, kommunikation och boende. De medverkande belönas genom positiva incitament via ett poängsystem. På sikt ser vi att systemet är självstärkande genom att “belöna” skeenden som är positiva medan de negativa valen försvagas.

Ett smartcardsystem i kombination med en personlig websida på det lokala bredbandsnätet fungerar som ett gränssnitt. På sin personliga websida får man en direkt feedback på sin miljöpåverkan.


Allt efter det att forskningen tar fram nya uppgifter om miljöproblemen kan man enkelt gå in och justera systemet.

Östbergabubblan kan utvecklas i ettapper för att sedan bli ett heltäckande system för miljöledning.

Smartare Gränssnitt
Gränssnitt handlar om hur mötet mellan människan och hennes omgivning fungerar.
Både våra kroppar och vår mentala förmåga har sina fördelar och begränsningar. Vissa utformningar fungerar bättre än andra. Hur väl ett gränssnitt fungerar påverkar våra möjligheter till val av handling och hur snabbt och effektivitet handlingarna kan utföras.

Med gränssnittet menar vi här mötet mellan människa/teknik, människa/människa och förlägningen även människa /miljö. Gränssnittet, som begrepp är ett sätt att tydliggöra samband och samtidigt verka som en katalysator.Utan fungerande gränssnitt kan inte bättre utnyttjande av befintliga och nya system bli effektivare.

Det är svårt att vara enkel. Har vi inte alla stått där med instruktionsboken till någon hyfsat enkel maskin och varit färdiga och ge upp. Det klassiska exemplet på vilken inverkan ett gränssnitt kan ha är när man förde in ett grafiskt användarvänligt gränssnitt på datorer på 80-talet med Machintosh och Windows. Från att ha varit ett expert-verktyg blev datorn tillgänglig och användbar för alla.

De flesta människor i Sverige and most of Europe är medvetna om miljöproblematiken, men de faktiska engagemangen och insatserna varierar. Vi tror att det hos det stora flertalet finns ett sporadiskt och diffust miljöintresse att ta hand om. För att fånga in detta intresse måste man göra ett upplägg som gör det enkelt att leva så resurssnålt som möjligt. För att kunna göra detta så måste man koncentrera sig på den svagaste länken i kjedjan, den så kallade mänskliga faktorn. Människor är komplexa och oberäkneliga varelser. Deras motiv och handlingar kan skifta från olika tillfällen och sammanhang.

Vi vill skapa ett gränssnitt som fångar in så många nivåer som möjligt och så många som möjligt, att ingen känner sig utanför. Det behövs ett öppet, otvunget system baserat på positiva incitament som kan ta hand om det diffusa miljöintresset. Det absolut starkaste och enklaste incitamentet är reda pengar, att göra miljöriktiga val skall löna sig. Här kan man använda sig av kända kommersiella tekniker. Men systemet kan också utveckla tankesätt och attityder på längre sikt genom information och diskussion.

Större mera bättre!
Förslaget inehållar också en strategi för förtätning med 50-100%. Förtätning påverkar Östbergabubblan till att bli mer effektiv, täthet ger utrymme. Ytor frigörs, stadslivet koncentreras. Samutnyttjande av lokaler ger liv. En förtätning i Östbergahöjden kan hjälpa till att utveckla en mer attraktiv identitet och en mer komplex struktur med möjlighet till fler möten. Lokalisering av nya byggnader sker tillsammans med de boendes inflytande.
 

   
  NOD