Startpunkt Örebro

Projekt: Gestaltningsstrategi för upprustning och utveckling av slottsparken och dess grann-holmar i centrala Örebro.
Kund: Stadsbyggnadskontoret, Örebro
År: 2007

Slottet är stadens kärna. Ett viktigt mål med Startpunkt Örebro är att lyfta fram och förtydliga slottet som nav i staden - en plats kring vilken man både som besökande och boende orienterar sig.
Slottsplatsen och parken -
Markmaterial och uterum i slottets direkta närhet är redan idag av mycket hög kvalitet. Här behövs det framförallt en översyn av trafiksituationen som påverkar intrycket negativt.

I det här förslaget omvandlas Kansligatan till att bli mer av ett torgrum. Bilar med tillstånd får lämna och hämta men ingen parkering bör finnas i denna zon.

Att slottet kringgärdas av grönska är en stor resurs. Dock behöver parken både visuellt och genom sitt program öppna upp mot slottet. I förslaget har en slottsplats utvecklats med överblick över slottet och de cyklister och gångare som rör sig längs Kanslistråket.

Showroom Örebro blir en startpunkt för många besökare. Här finns turistinformation om Örebro men också om regionens olika besöksmål. Showroom Örebro rymmer även ett café vilket ger både besökare och boende ett nytt centralt fik med fantastisk utsikt mot både slottet och slottsplatsen.

Showroom Örebro föreslås bilda en del av parkens topografi - den södervända sluttning som skapas längs husets rygg utformas med konstgräs och ger möjlighet att sitta eller ligga i solen.

Längs Slottsstråket föreslås att vissa träd fälls för att skapa bättre visuell koppling mellan slottet och vidare in i parken.

Nya hamnplan.
Från Slottsplatsen leder slottsstråket till Nya Hamnplan. Det är till Nya Hamnplanen som turistbussar lämpligast angör. Härifrån promenerar besökaren antingen upp till slottet, konstmuseumet, rederiet eller till stadsparken.

I det gamla hamnkontoret, Rederiet, ordnas café, restaurang och en centrumpunkt för turbåtar ut på Hjälmaren.

Hamnplanen föreslås att gå över den nuvarande Trädgårdsgatan. Bilar kör över planen på de gåendes villkor. Genom denna lösning kan Örebros bägge besöksmagneter – slottet och stadsparken bilda startpunkter i ett sammanhängande upplevelsestråk.

Hamnplanen utformas med klassiska stenmaterial men i en ny form. Referensprojekt för platsen är den utvändiga utformningen kring Casa da Musica i Porto av OMA. Ett ondulerande stentorg med inslag av gröna öar.

Den nuvarande hamnplan föreslås i detta förslag bebyggas med hotell samt bostäder och parkering i källarplan. För att göra denna del av Örebro mer urban föreslås att en tomt avstyckas framför Hälsocentralen och att en byggrätt ordnas för ett smalt hus som kan avsluta den nya Hamnplanen på ett värdigt sätt. Ett Ecotower för kontor och bostäder kan vara ett möjligt program.
Ungdomsparterren.
Strömpis utvecklas till ett ungdomens hus. Tanken är dock att hela ön ska bli mer tillgänglig för alla. Den ursprungliga villan renoveras och stora glaspartier ordnas mot Kanslistråket. Den norra gaveln som blivit tillbyggd och gjort gångvägens passage mycket trång återställs så att man på bägge sidor om huset känner att det finns generöst med plats att röra sig.

Platsen för den inhägnade uteserveringen omvandlas till ett topografiskt lek- och hänglandskap för barn, ungdomar och vuxna. Kuperade ytor av fallgummi eller konstgräs är roliga att leka bland men utstrålar inte för den skull ”lekplats”.

En yta i mitten hålls plan så att plats för enklare bollsporter finns. Ytan är 10x20 meter i detta förslag men kan även ökas om behov finns. Denna yta spolas om vintern och bildar en perfekt isbana med sittgradänger kring. Referens för detta förslag är både Riemerpark i München och Vasaparken i Stockholm.

Två kompletterande gångbroar över svartån föreslås för att öka rörligheten över ön vilket i sin tur leder till ökad trygghet.
Svartåpromenaden.
Med inspiration från Norrmälarstrand i Stockholm som knyter samman Stadshuset med Rålambshovsparken har ett förslag till Svartåpromenaden tagits fram. Promenaden knyter samman den prisbelönta stadsparken förbi Nya Hamnplan och vidare bort till slottet.

Idag är gång- och cykelytor starkt överdimensionerade längs detta stråk. Genom en enkel omgestaltning kan ett intimare parkrum skapas med en rygg mot bebyggelsen med ondulerande kullar och dungar av träd samt sittplatser vattennära.

Längs promenaden finns även möjlighet för en småbåtshamn som ytterligare förstärker det marina temat.

Här föreslås även en restaurang/café paviljong i vattnet. Paviljongen kan både hålla öppet för allmänheten men skulle också kunna hyras för privata ändamål eller företagsrepresentation.

Vegetation längs vattenrummet belyses kvällstid. Vattenreflexer från ljuset skapar en vacker kvällsaspekt kring Svartån.

Kallbadhuset, badet och växthuset.
I det bästa söderläget ordnas ett bad/kallbadhus. Lokalklimatet på platsen är mycket gynnsamt med sol hela eftermiddagen och kvällen och skyddat från vind. Badet kommer att bli en attraktion både för besökare och för alla boende i Örebro – både sommar och vintertid.

Badbryggor och bassänger ansluter till befintliga trapplöp ned mot Svartån och integrerar på det sättet den historiska miljön i den samtida.

På andra sidan Svartån, i anslutning till Nya Hamnplan föreslås ett flytande växthus. Växthuset skulle kunna bli en Bernadotte paviljong med koppling till den nuvarande kungafamiljens botaniska intresse. Tematiken inne i växthuset skulle kunna kretsa kring vattnets flora och hur denna påverkas av de pågående klimatförändringarna.


 

   
  NOD