Ökern sentrum

Projekt: Gestaltningsförslag för nytt Ökern centrum, Oslo, med kontor, bostäder, shoppingcenter och offentliga rum.
Samarbete med: Wingårdhs arkitektkontor AB, Jensen/Skodvin och Spacescape
År: 2007


Förslaget på Ökern centrum är en dynamisk plats med utrymme för rekreation, hälsa, natur, kultur och kommunal service. Denna blandning och koncentration behöver nya typer av offentliga rum som svarar mot dagens urbana liv med nya behov och samarbeten.

I förslaget kopplas Ökern ihop med övriga Oslo genom att stadens viktiga stråk förlängs och kopplas ihop med de föreslagna stråken. Den mentala tillgängligheten förstärks också genom ett attraktivt centrum med plats för service, handel, och natur och friluftsupplevelser. Platser skapas som signalerar öppenhet och tillgänglighet för uppehälle eller passage över hela dygnet.

Förslaget innehåller en stadspark som är tänkt att fungera som utflyktsmål för hela Oslo. Parken är uppbyggd som en tredelad sekvens med parkrum:

– Den existerande parken med befintliga uppvuxna träd och relativt öppna, oprogrammerade karaktär.

– Den urbana aktivitetsparken placeras på taken av byggnadskomplexet. Här finns möjlighet till fysisk aktivitet med till exempel löpbanor och omklädningsrum, och men också lugnare områden för avkoppling

– Supernaturen, den nybyggda naturen som är anpassad till den urbana miljön. Det innebär åtgärder som stärker de ekologiska kvaliteterna men också upplevelsevärden för osloborna, samt att utveckla gränssnittet mellan människa och natur.


Delar av parken är klassiskt finparkskaraktär med blomster, vattenspeglar och sittbänkar. En månfaldsallé med olika slags trädsorter anläggs för den botaniskt intresserade tillsammans med en vinterträdgård och växthus som hyser exotiska växter och förlänger säsongen för möte med den gröna naturen.
 

   
  NOD