Brovaktenparken

Projekt: Gestaltning av park under Essingeleden på Kungsholmen, Stockholm
Kund: Exploateringskontoret, Stockholms Stad
År: 2007-
Brovaktenparken under Essingeleden

Brovaktenparken fungerar som en förbindande länk mellan stadens gatunät och strandparken. En spännande grön länk som med sitt läge vid Essingeleden är utformad som en facetterad sluttande terrasspark att upplevas från håll och att passera igenom.

Den innehåller ett handikapptillgänglligt stråk med fri sikt och trygg belysning. Huvudstråket är belagt av asfalt/btg-plattor. Kanterna utförs av betong.

Parken planteras med ett trädskikt bestående med grupper av asp (Populus tremula), solitärer av ask (fraxinus excelsior) och lönn (Acer platanoides). Parken planteras i två olika fält som flätas samman till en helhet. Den ena vegetationstypen består av en karg botten av sten, grus, gräs och örter. Den andra består av låga kuddbildande marktäckare såsom oxbär, vitblommande vresrosor och krypenar. Hela parken har en låg skötselintensitet med torktålig vegetation.

Brovaktenparken är en visuellt stark park att passera igenom.


Stadsdelsförnyelse.

Platsens omdaning beror på att Västra Kungsholmen befinner sig i ett dynamiskt stadsutvecklingsskede. På förslag finns att bygga två högre bostadshus på var sida om Essingeleden. Dessa byggnader ramar in platsen i öster och väster och kommer att skapa en dramatisk men intressant rumslighet tillsammans med Essingeledens vägbro.
Platsen befinner sig i dag i en skärningspunkt mellan tre landskapstyper: Stadslandskapet, infrastrukturens landskap och naturlandskapet. I den framtida situationen finns anledning att utveckla och renodla mötet mellan dessa landskap.
 

   
  NOD